Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2015-2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i 2016.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z oceny prac Zarządu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu za lata 2015-2016,
  2. wyboru członków Zarządu,
  3. wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.