Uchwała nr 2

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie przyjęcia porządku zebrania

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w wyniku jawnego głosowania przyjęło jednogłośnie porządek zebrania w/w.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.