Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w wyniku jawnego głosowania wybiera na przewodniczącego zebrania – Pawła Cąkała, protokolanta zebrania – Agnieszkę Dąbek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.