PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

W dniu 10.09.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic. W zebraniu wzięło udział 11 osób.

Walne zebranie otworzył Paweł Cąkała przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic:

 1. Wybranie przewodniczącego zebrania i protokolanta i podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania Zarządu z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania finansowego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej przez Tomasza Nawrot.
 8. Przedstawienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych zwanym RODO przez Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic.
 9. Przyjęcie rezygnacji Agnieszki Roszkiewicz z członkostwa i z funkcji wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybór nowego wiceprezesa Stowarzyszenia o raz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Wolne wnioski:

 • została zgłoszona propozycja żeby na stronie internetowej Stowarzyszenia była zamieszczana informacja o zebraniach Zarządu i Stowarzyszenia,
 • została złożona propozycja o zaktualizowanie bazy danych adresowych wszystkich Członków Stowarzyszenia,
 • Stowarzyszenie udzieliło poparcia sołtysowi Antoniemu Rosłon w wyborach do Rady Powiatu – Powiat Piaseczyński.