Statut Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal w Woli Gołkowskiej, przy ul. Gościniec 35. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej pozwalać ma jedynie na zebranie środków służących realizacji celów statutowych.
 7. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Podstawowe cele stowarzyszenia:
  1. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
  2. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  3. promocja dorobku kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego,
  4. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego,
  5. wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,
  6. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju,
  7. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury, doradztwo, opiniowanie i pomoc,
  8. promocja idei zdrowego społeczeństwa,
  9. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  10. ochrona i opieka zwierząt,
  11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży,
  12. upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego,
  13. ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,
  14. ochrona środowiska naturalnego i przyrody,
  15. działania mające na celu ochronę krajobrazu i jego walorów przyrodniczych,
  16. reprezentowanie społeczności w celu poszanowania zasad dobrego współżycia społecznego,
  17. kreowanie polityki przestrzennej,
  18. pomoc osobom niepełnosprawnym.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. prowadzenie programów stypendialnych i edukacyjnych,
  2. organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych,
  3. działanie wspierające rozwój społeczeństwa informatycznego,
  4. podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, powodzią, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprawy bezpieczeństwa,
  5. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych,
  6. prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
  7. działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców,
  8. wypowiadanie się w sprawach publicznych,
  9. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki,
  10. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
  11. działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, polegające w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
  12. organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego,
  13. organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych,
  14. wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych oraz rozbudowa bazy kulturalno- rekreacyjno- sportowej,
  15. wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększania aktywności i mobilności społecznej,
  16. wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa,
  17. wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  18. promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych,
  19. organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata,
  20. uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami UE,
  21. prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami leśnymi i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania,
  1. prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich i samotnych oraz udzielanie innej pomocy w miarę posiadanych środków,
  2. udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego,
  3. prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dbanie o ochronę praw dziecka,
  4. wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej między narodami, a także w uczestnictwo w programach wymiany młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów,
  5. udział w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w celu ochrony interesu społecznego oraz ochrony środowiska,
  6. udział w procedurach dotyczących polityki przestrzennej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i jest osobą pełnoletnią.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • niepłacenia składek za okres pół roku oraz
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 16. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia. Za właściwe prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz:
  1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
  2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje pod rząd.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 11. Wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne jest dopuszczalne, gdy jest tylko jedna kandydatura.
 12. Wyboru członków do organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenia Członków w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne jest dopuszczalne, gdy jest tylko jedna kandydatura.
 13. Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 14. Zarząd składa się z:
  1. prezesa,
  2. 2 wiceprezesów,
  3. skarbnika,
  4. sekretarza,
  5. 2 członków.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 16. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. rozstrzyganie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów,
  10. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, zespołami, komisjami, komitetami czy też sekcjami.
 17. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 18. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 21. Stowarzyszenie reprezentują co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Niedopuszczalne jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.