Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej zwanej RODO, Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

§ 1
Wskazanie Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic z siedzibą w Woli Gołkowskiej ul. Gościniec 35, 05-503 Głosków, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS: 0000508023, NIP: 123-12-87-806; REGON: 147234853 dalej zwane Stowarzyszeniem, adres email: rodo@wolagolkowska.pl.

§ 2
Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO: ”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stowarzyszenie w szczególności przetwarza następujące dane:

 1. imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

§ 3
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Realizacji celów statutowych opisanych w dokumencie Statut Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskie i Okolic dalej zwanym Statutem.
 2. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

§ 4
Obowiązek podania danych osobowych Stowarzyszeniu

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być warunkiem zawarcia i wykonania umowy ze Stowarzyszeniem i jest niezbędne do realizacji celów będących następstwem prawnie uzasadnionych celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 5
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W ramach Stowarzyszenia, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają tylko upoważnieni członkowie Stowarzyszenia, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków statutowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w § 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 2. Biura informacji gospodarczej
 3. Instytucje finansowe i kredytowe
 4. Innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
 5. Podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji celów statutowych takich jak: firmy kurierskie, firmy usługowe, firmy produkcyjne, firmy tworzące i dostarczające oprogramowanie, biura rachunkowe, doradcy prawni, konsultanci i audytorzy.

§ 6
Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w § 3 celów tj. w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia do czasu ich zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 3.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody.

§ 7
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania.

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do podejmowania decyzji opartych na profilowaniu lub zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, których skutki mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywołać inne podobne doniosłe skutki.

§ 8
Prawa osoby, której dane dotyczą

Stowarzyszenie pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe
są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące własnych danych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskiwania kopii tych danych.
 2. Prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „Prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na niezbędności do celów wynikających ze Statutu o którym mowa w § 3 powyżej.

Stowarzyszenie pragnie poinformować Panią/Pana, iż może Pani/Pan zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres rodo@wolagolkowska.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

§ 9
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Stowarzyszenie pragnie poinformować Panią/Pana, iż może Pani/Pan zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres rodo@wolagolkowska.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

§ 10
Odpowiedź Administratora

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

§ 11
Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu w tym zakresie odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

§ 12
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Międzynarodowych

Stowarzyszenie w uzasadnionych i koniecznych przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym swoją siedzibę w Państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do których transfer danych jest konieczny w celu wykonania celów statutowych Stowarzyszenia.

W krajach znajdujących się poza EOG mogą nie obowiązywać przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych porównywalne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju. W przypadku przekazania danych osobowych do innych krajów, Stowarzyszenie podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem Stowarzyszenia.

§ 13
Postanowienia końcowe

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt
ze Stowarzyszeniem na adres: Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic, Wola Gołkowska, ul. Gościniec 35, 05-503 Głosków lub mailowo: rodo@wolagolkowska.pl.