Informacje podstawowe o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic z siedzibą w Woli Gołkowskiej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000508023. Dokumenty rejestrowe stowarzyszenia są prowadzone i przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie posiada numer identyfikacyjny REGON 147234853 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 1231287806.

Cele działalności Stowarzyszenia

Celem działalności stowarzyszenia jest między innymi wspieranie demokracji, budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, promocja dorobku kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury, doradztwo, opiniowanie i pomoc, promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ochrona i opieka zwierząt, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic:

  • Paweł Cąkała – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Roszkiewicz – Wiceprezes Zarządu
  • Antoni Rosłon – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Bekasiewicz – Skarbnik
  • Agnieszka Dąbek – Sekretarz
  • Michał Siedlec – Członek Zarządu
  • Dorota Mroczek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic:

  • Tomasz Nawrot – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Agnieszka Stegienka-Bochnacka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Krzysztof Lesiak – Sekretarz