Informacje podstawowe o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic z siedzibą w Woli Gołkowskiej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000508023. Dokumenty rejestrowe stowarzyszenia są prowadzone i przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie posiada numer identyfikacyjny REGON 147234853 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 1231287806.
Adres email: smwgio@wolagolkowska.pl

Cele działalności Stowarzyszenia

Celem działalności stowarzyszenia jest między innymi wspieranie demokracji, budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, promocja dorobku kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury, doradztwo, opiniowanie i pomoc, promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ochrona i opieka zwierząt, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic:

  • Paweł Cąkała – Prezes Zarządu
  • Jan Szubski – Wiceprezes Zarządu
  • Antoni Rosłon – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Bekasiewicz – Skarbnik
  • Agnieszka Dąbek – Sekretarz
  • Michał Siedlec – Członek Zarządu
  • Dorota Mroczek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Mieszkańcy Woli Gołkowskiej i Okolic:

  • Tomasz Nawrot – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Agnieszka Stegienka-Bochnacka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Krzysztof Lesiak – Sekretarz