Jak segregować odpady?

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?

ODPADY ZMIESZANE – OZNACZONY POJEMNIK DOWOLNEGO KOLORU
WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji, czyli: tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), poapier faksowy, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), butelki i opakowania po olejach spożywczych, porcelanę i ceramikę, doniczki, szkło okularowe, szkło żaroodporne, fajns, lustra, obierki i resztki owoców oraz warzyw, resztki jedzenia, resztki mięsa i kości, odchody zwierzęce, sorbenty i zanieczyszczone trociny po zwierzętach, papierosy i niedopałki.
NIE WRZUCAMY: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów poremontowych i budowlanych, w tym również opakowań zawierających wapno, cement, odpadów niebezpiecznych, w tym m.in. opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po smarach itp., zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów medycznych, odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie), odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
ODPADY SELEKTYWNE – “SUCHE” – ŻÓŁTY LUB OZNACZONY POJEMNIK DOWOLNEGO KOLORU LUB ŻÓŁTY WOREK (WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI DOSTARCZANE SĄ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE WYMIANY 1:1) – odpady suche: plastik, papier, metale, tekstylia, opakowania wielomateriałowe.
WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (typu PET), plastikowe zakrętki, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, puste, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach), folia i torebki z tworzyw sztucznych, puste puszki po napojach, konserwach, kartony po napojach i mleku, tekstylia, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), styropian opakowaniowy.
NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu), papieru faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po smarach, styropianu budowlanego, gumy, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD i RTV.
SZKŁO – ZIELONY LUB OZNACZONY POJEMNIK DOWOLNEGO KOLORU LUB ZIELONY WOREK (WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI DOSTARCZANE SĄ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE WYMIANY 1:1) – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane
WRZUCAMY: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła m.in. puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych, puste opakowania szklane po kosmetykach, szkło białe i kolorowe.
NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, szkła okiennego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych, opakowań po lekarstwach i termometrów.
ODPADY BIODEGRADOWALNE- OZNACZONY WOREK DOWOLNEGO KOLORU Z WYJĄTKIEM ZIELONEGO I ŻÓŁTEGO MAX 120L (WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW ZAPEWNIA WŁAŚCICIEL POSESJI)
WRZUCAMY: ścięta trawa, liście, drobne odpady ogrodowe jak połamane gałązki drzew, kwiaty doniczkowe (wraz z ziemią doniczkową), obierki i resztki owoców oraz warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i łupiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.
NIE WRZUCAMY: resztek mięsa i kości, odchodów zwierzęcych, piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, popiołu z pieca i kominka, papierosów i niedopałków, piasku, kamieni, odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno z siedzibą przy ul. Technicznej 6, 05-500 Piaseczno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

PSZOK zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 17.00.