Regulamin korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Woli Gołkowskiej

 1. Każdy korzystający z terenu sportowo-rekreacyjnego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 2. Teren sportowo-rekreacyjny jest przeznaczony dla mieszkańców Woli Gołkowskiej oraz członków Uczniowskiego Ludowego Zespołu Sportowego.
 3. Osoby uprawnione mogą korzystać z terenu w godz. 8:00 – 22:00.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 10-go roku życia, mogą przebywać na terenie wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 5. Ne terenie znajdują się certyfikowane urządzenia dla różnych grup wiekowych i z urządzeń tych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Teren nie podlega ubezpieczeniu NW, w związku z czym zaleca się indywidualne ubezpieczenie w tym zakresie.
 7. Wyłączną odpowiedzialność za przebywanie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym z wszelkich urządzeń na nim zlokalizowanych ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
 8. Na terenie sportowo-rekreacyjnym zabrania się:
  • pozostawiania dzieci do lat 10 bez opieki osoby dorosłej,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zaśmiecania terenu,
  • hałaśliwego zachowania się
  • zachowania stwarzającego niebezpieczeństwo dla innych osób,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności i urządzeń,
  • jazdy na rowerach i wszelkich pojazdach mechanicznych,
  • palenia ognisk bez zezwolenia sołtysa wsi Wola Gołkowska,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 9. W przypadku uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia sprzętu znajdującego się na terenie sportowo-rekreacyjnym, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie za wyrządzoną szkodę. W odniesieniu do osoby niepełnoletniej odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu sportowo-rekreacyjnego.
 11. Odpowiedzialność za naruszenie niniejszego regulaminu będzie egzekwowana w szczególności na podstawie ustawy Kodeks Wykroczeń, z dnia 20 maja 1971 r. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej kwotę 250 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks Karny.
 12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie sportowo-rekreacyjnym poinformować należy telefonicznie:
  • Rada Sołecka tel. 505-006-505
  • ULZS tel. 609-212-947
  • Straż Miejska tel. 22-701-76-90 lub 22-701-76-95
  • telefon alarmowy 112

Telefony alarmowe

 • numer alarmowy tel. 112
 • pogotowie ratunkowe tel. 999
 • straż pożarna tel. 998
 • policja tel. 997

Teren sportowo-rekreacyjny, na który składa się zespół boisk sportowych i plac zabaw dla dzieci.

Terenem zarządza Rada Sołecka wsi Wola Gołkowska oraz Uczniowski Ludowy Zespół Sportowy (ULZS).