Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej w Gminie Piaseczno

 

§ 1

Klub Seniora w Woli Gołkowskiej działa w oparciu o przepisy prawa w szczególności:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842).
 • Zarządzenie Nr … Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

§ 2

 1. Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w ramach realizowanego w nim porgramu CAL.
 2. Obszarem działania Klubu jest wieś Wola Gołkowska i okolice w Gminie Piaseczno. Miejscem spotkań Klubu jest Wola Gołkowska ul. Jemioły 11.
 3. Klub skupia osoby w wieku 60+, lub młodsze o ile nabyły one prawa do renty albo emerytury.
 4. Celem Klubu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz zagospodarowanie czasu wolnego swoich członków.

§ 3

 1. Klubem kieruje koordynator Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z zarządem Klubu.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są na zebraniu ogólnym, w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większonścią głosów, na okres trzech lat.
 3. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarnik.
 4. Zarząd jest ogranem wykonawczym i działa w interesie i na rzecz członków Klubu.
 5. Praca w Klubie Seniora jest całkowicie społeczna.
 6. Do obowiązków Zarządu Klubu należy:
  1. coroczne opracowanie planu rzeczowo-finansowego do dnia 31 stycznia każdego roku;
  2. bieżąca realizacja wytyczonych zadań ujętych w planie Klubu;
  3. coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności Klubu do dnia 31 stycznia.
 7. Do zadań koordynatora należy:
  1. koordynowanie i monitorowanie parcy Klubu;
  2. dbanie o rozwój Klubu i jego prawidłowe funkcjonowanie;
  3. poradnictwo i doradztwo dotyczące działalności Klubu;
  4. współpraca z animatorami poszczególnych grup;
 8. Do zadań Klubu należy:
  1. przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi w podeszłym wieku;
  2. wzajemne wspieranie się członków Klubu;
  3. rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej;
  4. pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia;
  5. współpraca z ekspertami w zależności od potrzeb;
  6. integracja lokalnego środowiska;
  7. współpraca z radą sołecką wsi, miejscowymi stowarzyszeniami i samorządem gminnym;
  8. rozwój kultury, sportu i rekreacji;

§ 4

 1. Klub jest czynny w każdą środę, w godzinach 16:00 – 20:00.
 2. Klub prowadzi działalność w oparciu o kwartalny program pracy.
 3. Członkowie Klubu obowiązani są wnieść miesięczną składkę w wysokości 5 zł do skarbnika Klubu, a ten składa w cyklu kwartalnym stosowne rozliczenie finansowe przed Zarządem Klubu.
 4. Zgromadzone środki zostaną wydatkowane zgodnie z ustaleniami członków i Zarządu Klubu, na bieżące potrzeby funkcjonowania Klubu.

§ 5

Członkowie Klubu mają prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich form działalności Klubu;
 2. wyrażania swoich opinii na każdy temat, w tym o działalności Klubu;
 3. wolności słowa, przekonań i wyznania;
 4. poszanowania swoich praw i godności osobistej;
 5. rozwijania swoich zainteresowań;
 6. uczestnictwa we wszystkich imprezach i wycieczkach;
 7. pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, które mogą zaistnieć w społeczności grupowej;
 8. uzyskania pełnej informacji o działalności Klubu.