Klub Seniora

Uprzejmie informujemy o ukonstynuowieniu się Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej z siedzibą: Wola Gołkowska ul. Jemioły 11, 05-503 Głosków. Klub Seniora w Woli Gołkowskiej na zebraniu w dniu 10 maja 2017 r. przyjął regulamin organizacyjny działania Klubu, dokonał wyboru zarządu oraz opracował program działania do końca czerwca 2017 r.

Podstawowe zadania jakie Klub chce realizować to:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych i wzajemne wsparcie,
  • promowanie aktywnośći i przedsiębiorczości społecznej,
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia,
  • inicjowanie, tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych,
  • integracja środowiska lokalnego,
  • współpraca z radą sołecką wsi, miejscowymi stowarzyszeniami i samorządem gminnym,
  • rozwój kultury i rekreacji.