REGULAMIN ZAJĘĆ
CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Centrum Kultury w Piasecznie mieszczące się w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49, NIP: 1231235005, REGON 142738684.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach w nowym sezonie jest rejestracja w systemie zapisów internetowych Strefa Zajęć, do których adres znajduje się na stronie internetowej www.kulturalni.pl.
 3. Gwarancją uczestnictwa w zajęciach i warsztatach jest uiszczenie odpłatności zaraz po dokonaniu zapisu na wybrane zajęcia oraz zebranie się wymaganej liczby uczestników. Opłatę za zajęcia można uiścić za pośrednictwem serwisu PayU, korzystając z szybkich przelwów oraz kart płaniczych, jak również gotówką w Kasie Przystanku Kultura w Piasecznie.
 4. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. Wyjątek stanowią osoby kontynuujące naukę gry na instrumencie (również emisja głosu) w trybie indywidualnym.
 5. Osoby przyjęte na zajęcia (lub ich opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia Karty Zgłoszenia Uczestnika Zajęć dostępnej na stronie www.kuturalni.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze lub recepcji placówki, do której uczesnik zapisał się na zajęcia. Uczesnik zajęć/opiekun prawny składa uzupełniony formularz przed zajęciami.
 6. Centrum Kultury może przetwarzać dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia Uczestnika Zajęć oraz bezpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika zajęć w celach związanych z realizacją zadań statusowych placówki – poniżej oświadczenie uczestnika zajęć. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku.
 7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby na nie zapisane i spełniające wymagania wiekowe. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach bądź warsztatach osobom trzecim.
 8. O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
 9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach uczestników z lat ubiegłych jest uregulowanie ewentualnych zaległości względem Centrum Kultury z poprzedniego sezonu.
 10. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć i warsztatów, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć zamieszczając stosowną informację na stronie www.kulturlani.pl oraz na tablicy ogłoszeń w danej placówce.
 11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęc, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników Centrum Kultury.
 12. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzone i odbierane przez rodziców lub opiekunów.
 13. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać z instruktorem. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
 14. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika zajęć w przypadku:
  • braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności
  • nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć
  • absencji w wyniku której odwoływane są próby, premiery, koncerty oraz inne wydarzenia, w których uczestniczy grupa zajęciowa
  • rażącego naruszenia regulaminu zajęć
  • stanu zdrowia uczestnika, który w ocenie instruktora zagraża innym uczestnikom lub prowadzącemu
 15. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia.
PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
 1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zajęcia Centrum Kultury są płatne wg stawek wskazanych w cenniku zajęć Centrum Kultury zgodnie z zarządzeniem dyrektora na dany sezon. Cennik znajduje się na stronie internetowej www.kulturalni.pl.
 3. Opłaty za zajęcia dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.
 4. Osoby z nieuregulowaną płatnością nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 5. Uczestnik zajęć nie ma prawa samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.
 6. Instruktor nie ma prawa pobierania od uczestników opłat za zajęcia i warsztaty.
 7. Opłaty za zajęcia można dokonać:
  • gotówką w kasie w Przystanku Kultura w godzinach pracy kasy
  • poprzez system płatności internetowych PayU (szybkie przelewy i karty płatnicze) połączony ze Strefą Zajęć
 8. Opłaty miesięczne są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających na dany miesiąc. Wyjątek stanowić mogą wybrane miesiące, w których opłata została odgórnie pomniejszona decyzją Dyrekcji Centrum Kultury.
 9. Uczestnikom zajęć (patrz pkt 28) przysługują zniżki, wg aktualnego cennika.
 10. Zniżki i zwolnienia obejmują wyłącznie zajęcia organizowane przez Centrum Kultury. Zniżki i zwolnienia nie obejmują zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne współpracujące na zasadzie wynajmu sali.
 11. Zniżka w wysokości:
  • 50% – przysługująca uczestnikom zajęć posiadającym piaseczyńską kartę dużej rodziny 3+ wydaną przez Gminę Piaseczno,
  • 70% – przysługująca uczestnikom zajęć posiadającym piaseczyńską kartę dużej rodziny 4+ wydaną przez Gminę Piaseczno..
 12. .
  1. Centrum Kultury może odstąpić od pobierania odpłatności na wniosek uczestnika zajęć lub opekuna z powodu trwającej minimum dwa tygodnie nieobecności lub w przypadku nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych na pisemny wniosek uczesnika za okazaniem dokumentu potwierdzającego sytuację. Zwolnienie z opłaty następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Dyrekcję Centrum Kultury
  2. Wnioski o zwolnienie z opłat można pobrać na stronie internetowej Centrum Kultury (www.kulturalni.pl) lub w biurze bądź recepcji placówki, w której uczestnik chodzi na zajęcia
  3. Złożenie wniosku nie odracza bieżących opłat za zajęcia
 13. Zniżki mogą być przyznane na wniosek instruktora wybitnie zdolnym uczestnikom będącym w ciężkiej sytuacji finansowej.
 14. Ze zniżek i zwolnień mogą korzystać jedynie osoby płacące terminowo.
 15. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
 16. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia.
 17. Rezygnację z zajęć należy zgłosić w biurze bądź recepcji placówki, w której uczestnik chodzi na zajęcia lub drogą mailową za adresy zajecia.przystanek@kulturalni.pl (dla uczestników zajęć Przystanku Kultura), strefa.kultury@kulturalni.pl (dla uczestników zajęć Strefa kultury), zalesie.gorne@kulturalni.pl (dla uczestników zajęć Klub Kultury w Zalesiu Górnym), jozefoslaw@kulturalni.pl (dla uczesników zajęć pozostałych placówek).
 18. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 19. Uczestnik może ubiegać się o zwrot należności za zajęcia w przypadku rezygnacji przed terminem rozpoczęcia zajęć w danym miesiącu. W sytuacji gdy zajęcia już się rozpoczęły uczestnik nie ma prawa do otrzymania zwrotu.
 20. W celu uzyskania zwrotu należności za odwołane zajęcia z winy CK w przypadku, których nie ma możliwości ich odpracowania, należy okazać w kasie Centrum Kultury dowodów potwierdzających wniesienie opłaty.
WINDYKACJA
 1. Uczestnicy są informowani o zaległościach w płatnościach mailowo, a później listownie na adres mailowy oraz zamieszkania lub korespondencyjny podany przez uczestnika podczas rejestracji w systemie Strefa Zajęć.
 2. Podanie nieprawidłowych danych kontaktowych nie zwalnia uczestnika z obowiązku opłat w terminie wyznaczonym w ponagleniu do zapłaty.
 3. Uczestnicy, którzy nie uregulują należności w wymaganych terminach są usuwani z listy uczestników zajęć. Opłacenie zaległości po terminie nie skutkuje przywróceniem na listę uczestników.
 4. Wszelkie wątpliwości w kwestiach płatności uczestnik ma prawo wyjaśnić z działem windykacji Centrum Kultury pod adresem mailowym windykacja@kulturalni.pl
ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
  • choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora
  • odbywającej się na terenie placówki imprezy artystycznej bądź uroczystości uniemożliwiającej prowadzenie zajęć
  • zaistnienie tzw. siły wyższej
 2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie, e-mailowo lub SMS-em.
 3. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem.
 4. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@kulturalni.pl bądź listownie na adres Centrum Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH
 1. Korzystanie z sal zajęciowych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika Centrum Kultury.
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Centrum Kultury. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Uczestnicy zajęć mający zajęcia na sali widowiskowej zobowiązani są do przestrzegania porządku na zasceniu.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i BHP.
 2. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć i prowadzących zajęcia instruktorów prosimy kierować do Dyrektora Centrum Kultury.
 3. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Centrum Kultury.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 1. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Piasecznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury w Piasecznie mojego wizerunku (wizerunku podopiecznej/go). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, takich jak: koncerty, uroczystości, spektakle, zajęcia, warsztaty i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej na oficjalnych fanpagach Centrum Kultury w celach informacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.
 3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie, względem Centrum Kultury z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Niniejszej zgody udzielam na czas określony równy okresowi trwania mojej współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie.